Karlskrona Läkareförening

Om Karlskrona Läkareförening

Föreningen grundades 29 december 1857. Syftet är att meddela till Karlskronas läkare & apotekare medicinska nyheter och vetenskapliga rön inom hela det område, som medicinen omfattar. Det sker under trivsamma former så att möjlighet till samvaro finnes utöver själva föredraget med ev. diskussion. Läs mer på arkivsidan

Föreningssammanträden

är som regel förlagda 3 gånger per termin, den första torsdagen i månaden, utom sommarmånaderna då sommaruppehåll råder.

Årsmötet hålls i december och skiljer sig från vanliga föreningsmöten. Föregående mötesprotokoll inleder förhandlingarna, därefter följer utan att någon dagordning fastställts val av styrelse, val av representanter och suppleant i Svenska Läkaresällskapet och val av revisorer.

Någon årsberättelse/årskrönika föreligger som regel ej. Skattmästaren föredrar en preliminär redogörelse för det gångna årets ekonomi och föreslår den kommande årsavgiften. Det slutliga godkännandet av det gångna årets ekonomi sker vid januarimötet då revisorernas berättelse föreligger & årsavgift beslutas.

Det finns inga andra mandattider än ett år. Alla räknar med, att praktiskt taget alla utom ordförande, som självklart avgår efter sitt verksamhetsår sitter kvar.

Hedersmedlemmar

Leif Markusson den 13 december 2012. Med anledning av ett mångårigt väl genomfört arbete som klubbmästare i föreningen vill en enhällig styrelse förära Leif Markusson hedersmedlemskap i föreningen.

Göran Husberg den 25 okt 2007. Med anledning av ett väl genomfört arbete med skapandet av föreningens hemsida vill en enhällig styrelse förära Göran Husberg ett livslångt medlemskap i föreningen

  • Design: ghnet logo
  • Uppdaterad den